česky  english

Soubory ke stažení pro dodavatele.

Vzorové formuláře k použití dle smlouvy o dílo (všeobecných stavebních obchodních podmínek):

Povinné přílohy k měsíční (dílčí) fakturaci (formuláře musí být podepsané oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele):

Povinné přílohy ke konečné faktuře (formuláře musí být podepsané oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele):

Další formuláře:

 • Protokol o splnění konečného termínu (ve formátu XLS)
  Potvrzeným protokolem dokládá zhotovitel splnění / nesplnění konečného termínu provádění díla.
 • Protokol o splnění dílčího termínu (ve formátu XLS)
  Potvrzeným protokolem dokládá zhotovitel splnění / nesplnění dílčího termínu provádění díla.
 • Žádost o uvolnění pozastávky (ve formátu XLS)
  Tento formulář slouží pro žádost o uvolnění pozastávek, na které má zhotovitel nárok dle smlouvy o dílo. V případě, že v protokolu o předání a převzetí díla nebo soupisu vad a nedodělků jsou uvedeny vady nebo nedodělky, je nutné k žádosti přiložit doklad o odstranění těchto vad a nedodělků, který bude podepsaný oprávněným zástupcem objednatele (např. soupis vad a nedodělků). I v případě, že zhotovitel vystavil více faktur, je nutné použít pouze jednu žádost o uvolnění pozastávky (žádost o uvolnění pozastávky se nevystavuje ke každé faktuře zvlášť).
 • Protokol o předání a převzetí části díla (ve formátu XLS)
  Tímto protokolem předává zhotovitel objednateli ucelenou část díla v případě, že je k tomuto zhotovitel vyzván objednatelem.

Všeobecné stavební obchodní podmínky společnosti OK mont – STM, spol. s r.o.pro subdodavatele:

Všeobecné nákupní obchodní podmínky společnosti OK mont – STM, spol. s r.o. pro dodavatele: